logo - fara textapipa
Membru în Asociația Patronală din Industria Prelucrătoare prin Așchiere
Member of the Employers' Association of the Cutting Industry

Optimizarea proceselor de așchiere

Optimizarea proceselor tehnologice aduce o mare reducere de costuri prin micșorarea timpilor de producție și prin diminuarea numărului de scule așchietoare. Toți pașii sunt monitorizați și prezentați la sfârșitul optimizării printr-un raport tehnico-economic.
Mai multe informații

Suport tehnic scule așchietoare

Suportul tehnic dual este un concept nou ce pune în avantaj nevoile clientului. Acest suport tehnic rezolvă problemele apărute în timpul procesului de așchiere și oferă personalului implicat în procesul de fabricație cursuri și seminare special adaptate pentru a prezenta rezolvarea situației asupra careia s-a intervenit ,totul pentru a preveni o următoare intervenție asupra aceleiași probleme.

Mai multe informații
gear

Reparații scule așchietoare

Deși prețul semifabricatelor, al mașinilor unelte sau al sculelor așchietoare este foarte apropiat de prețurile din Vestul Europei, diferențele de profit între aceste zone este prea mare. Profitabilitatea are o strânsă legătură cu sculele așchietoare. Mai toate companiile împărtășesc acest principiu: să obțină un număr de piese finite la o calitate dorită, într-o perioadă de timp cât mai mică având costurile cele mai mici.
Mai multe informații

Production process optimization

The optimization of technological processes brings a great reduction in costs by reducing production times and reducing the number of cutting tools. All steps are monitored and presented at the end of the optimization through a technical-economic report.
More information

Technical support for cutting tools

Dual technical support is a new concept that takes advantage of customer needs. This technical support solves the problems that arose during the cutting process and offers the personnel involved in the manufacturing process courses and seminars specially adapted to present the solution of the situation that was intervened, all to prevent a subsequent intervention on the same problem.

More information
gear

Cutting tool repairs

Although the price of semi-finished products, machine tools or cutting tools is very close to the prices in Western Europe, the profit differences between these areas are too great. Profitability is closely related to cutting tools. Most companies share this principle: to obtain a number of finished parts at a desired quality, in the shortest possible time with the lowest costs.
More information

Clienții noștri

Our clients

siglapicmia
Membru în Patronatul din Industria Constructoare de Mașini și Instalații Agricole
Member of the Board of Trustees of the Construction Industry of Agricultural Machinery and Installations

Practica fără teorie este doar un experiment.

Scopul nostru este implicarea personalului din producție în procesul de fabricație prin explicarea detaliată a metodelor și tehnicilor de așchiere. Această abordare are un mare impact financiar și material pe termen lung.


Practice without theory is just an experiment.

Our goal is to involve production staff in the manufacturing process by explaining in detail the cutting methods and techniques. This approach has a great long-term financial and material impact.


Scule așchietoare

Scule așchietoare

Furnizăm scule așchietoare și suport tehnic pentru toată gama de produse.

Mai multe informații

Proiectare și execuție scule speciale

Pentru proiecte speciale putem furniza scule sau dispozitive dedicate nevoilor dumneavoastră.

Mai multe informații
money-1

Consultanță în producție

Cu cât întârziem schimbarea lor la timp cu atât riscul de deteriorare a suportului sculei este mai mare.

Mai multe informații
Cutting tools

Cutting tools

We provide cutting tools and technical support for the entire range of products.

More info

Design and execution of special tools

For special projects we can provide tools or devices dedicated to your needs.

More info
money-1

Production consulting

Often the cutting tools have a variable lifespan. The longer we delay their change, the greater the risk of damage to the tool holder.

More info
fepa-cm-300x257
Membru în Federația Patronală din Industria Construcțiilor de Mașini 
Member of the Employers' Federation of the Machine Building Industry 
Training tehnic de specialitate

Program Educațional de Scule Așchietoare PESA

Programul Educațional de Scule Așchietoare vine în ajutorul clienților cu o serie de cursuri dedicate prelucrărilor prin așchiere.


Mai multe informații

Formare Profesională Continuă FPC

Noul sistem de acreditare a cursurilor tehnice de specialitate are ca scop încurajarea sectorului public de a susține cursuri și seminare tehnice pentru personalul din industrie.

Mai multe informații
Specialized technical training

CTEP - Cutting Tool Educational Program

The Cutting Tools Educational Program comes to the aid of customers with a series of courses dedicated to machining.


More information

Continuing Vocational Training CVT

The new accreditation system for specialized technical courses aims to encourage the public sector to hold technical courses and seminars for industry staff.

More information
Ce spun clienții noștri
What our customers say
Cuantica Productivității

Această serie de cursuri denumită Cuantica productivității face parte din Programul Educațional de Formare Profesională Continuă. Ea își propune să explice într-un mod practic, simplu și ușor de înțeles tuturor celor care vor să afle mai multe informații despre prelucrările prin așchiere.

  • Compoziția chimică a semifabricatelor din industrie
  • Sisteme de strângere pentru scule așchietoare
  • Sisteme de fixare a semifabricatelor
  • Sisteme de răcire
  • Norme ISO și DIN
Productivity Quantum

This series of courses called Productivity Quantum is part of the Continuing Vocational Education Program. It aims to explain in a practical, simple and easy-to-understand way to all those who want to know more about machining.

  • Chemical composition of semi-finished products in industry
  • Clamping systems for cutting tools
  • Fixing systems for semi-finished products
  • Cooling systems
  • ISO and DIN standards
244438260_395795642039918_8785443483857344096_n

SESIUNI DE CURS ORGANIZATE DE NEW BASRA CONSULT

Cursuri realizate la sediul clientului.

PESA3
PESA1
PESA2

COURSE SESSIONS ORGANIZED BY NEW BASRA CONSULT

Courses conducted at the client's premises.

PESA4
Suport de curs online
Pornind de la interpretarea desenului de execuție, alegerea proceselor tehnologice și alegerea mașinii unelte potrivite, până la elemente de bază în ingineria materialelor și elemente de tribologie.
Online course support
From the interpretation of the execution design, the choice of technological processes and the choice of the right machine tool, to the basic elements in materials engineering and elements of tribology.
miniatura-1024x577
Curs nr.6

Regimuri de așchiere

miniatura-1024x577
Curs nr,7

Tehnologii de așchiere

Optimizarea proceselor

Despre trainer
About the trainer
Cu o vechime de peste 17 ani în domeniul prelucrărilor prin așchiere, Răzvan Basarabeanu  a acumulat multe informații și experiență în industria din România, Ungaria, OIanda și Belgia. În decursul anilor a ocupat mai multe posturi cheie în industria prelucrătoare prin așchiere, precum: operator CNC, programator CNC, formator, tehnician scule așchietoare, trainer scule așchietoare, consultant  și proiectant de scule așchietoare.
Cu un brevet de invenție în domeniul industriei auto și mai multe inovații în domeniul sculelor așchietoare, Răzvan confirmă statutul lui de membru în elita MENSA INTERNAȚIONAL.
În decursul ultimilor trei ani toată activitatea lui a fost îndreptată către segmentul prelucrărilor prin așchiere, dorind să își pună amprenta în următorii ani asupra acestei industrii aflate într-o continuă schimbare.
cover-9-768x451

Răzvan F. Basarabeanu

Președinte al Asociației Patronale din Industria Prelucrătoare prin Așchiere

Evaluator în sistemul formării profesionale continue

Trainer scule așchietoare

Tehnician scule așchietoare

Formator

Economist în administrarea afacerilor

Operator la mașini unelte comandate numeric

President of the Employers' Association of the Cutting Industry

Cutting tool technician

Evaluator in the system of continuous professional training

Trainer cutting tools

Accredited trainer

Economist in business administration

Numerically controlled machine tool operator

With over 17 years of experience in the field of machining, Răzvan Basarabeanu & nbsp; has accumulated a lot of information and experience in the industry in Romania, Hungary, the Netherlands and Belgium. Over the years, he has held several key positions in the cutting machine industry, such as: CNC operator, CNC programmer, trainer, cutting tool technician, cutting tool trainer, consultant & nbsp; and designer of cutting tools.
With a patent in the automotive industry and several innovations in the field of cutting tools, Răzvan confirms his membership in the MENSA INTERNATIONAL elite.
Over the last three years, all his work has been focused on the cutting process segment, and he wants to make his mark in the years to come on this ever-changing industry.